ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το Grecotel Riviera Olympia & Aqua Park αναγνωρίζει τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει η προστασία του περιβάλλοντος στην αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού.
 
Ως εκ τούτου, στο ξενοδοχείο εφαρμόζουμε συγκεκριμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου να μειώσει, να ελαχιστοποιήσει και να διαχειριστεί με ορθό τρόπο τις όποιες περιβαλλοντικές του επιπτώσεις.
 
Με την ανάπτυξη διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, το ξενοδοχείο καθορίζει όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων του και έχει θεσπίσει πολιτικές και προγράμματα που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του. Ως εκ τούτου η Διεύθυνση του ξενοδοχείου έχει δεσμευτεί:
  • Να συμμορφώνεται με τον νόμο, τους κανόνες και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες και έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον
  • Να αξιολογεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου στο περιβάλλον, με στόχο την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη τυχόν επιβλαβών συνεπειών
  • Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέπει οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης που επηρεάζει το τοπικό φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών
  • Να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών, μέσω της θέσπισης νέων στόχων και μέσω της συνεχούς έρευνας
  • Να συνεργάζεται στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις αρχές και την τοπική κοινότητα, προκειμένου να ενσωματώνει την άποψη των κατοίκων της εκάστοτε περιοχής στη λήψη αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντοςΓια περισσότερες πληροφορίες δείτε τις Πολιτικές Βιωσιμότητας & τις Πολιτικές Υγείας & Ασφάλειας.

RIVIERA OLYMPIA & AQUA PARK MEGA RESORT

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.